Fundacja im. Lucjana Łacha 
                          Niesiemy Pomoc


   STATUT   FUNDACJI im Lucjana Łacha

 
Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą Fundacja im. Lucjana Łacha, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Piotra Łacha, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym dnia dwudziestego siódmego lipca dwa tysiące dwunastego roku w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Dietla nr 75/1, przed notariuszem Justyną Tuszyńską

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miejscowość Cieszkowy nr 29, 28-506 Czarnocin

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 § 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

1.         Cele Fundacji są następujące:

1)   propagowanie idei zdrowego stylu życia, działań na rzecz ochrony przyrody i upowszechnienia postawy przyjaznego stosunku do szeroko rozumianego środowiska naturalnego oraz popieranie inicjatyw dążących do powrotu do życia w zgodzie z naturą,

2)   podnoszenie jakości życia i dbałość o jego harmonię poprzez scalenie dążeń do osiągnięcia zdrowia, z ukierunkowaniem na holistyczną koncepcję powrotu do zdrowia, poszukiwanie i rozwijanie alternatywnych metod leczenia i środków leczniczych oraz wspomagających zdrowienie, ochrona życia człowieka i jego godności od poczęcia do śmierci, budowanie świadomości praw pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem par rodzących i pomoc w egzekwowaniu ich praw, kształtowanie świadomości rodzicielskiej,

3)   promocja zdrowia, profilaktyka chorób, prewencja zdrowia, kształtowanie wzorców zachowań zdrowego społeczeństwa, wychowanie przez aktywność fizyczną i w oparciu o uznane wartości, badania nad wpływem zdrowia na życie człowieka, a także ruchu fizycznego i myślenia oraz duchowości na zdrowie,

4)   nauka, edukacja, oświata, wychowanie i wymiana kulturowa, w tym:
-     tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz nauki,
-     budowa i umacnianie społeczeństwa informacyjnego,
-     zwiększanie poziomu wiedzy,
-     poprawianie jakości kształcenia,
-     nawiązywanie współpracy i umacnianie więzi pomiędzy organizacjami zajmującymi się promocją  
       kultury i tradycji narodowych,


5)   promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym:
-     rozwój zawodowy i reorientacja zawodowa,
6)   upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w tym:
-     eliminowanie nierówności i promowanie równości pomiędzy kobietami i mężczyznami,
7)   ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym:
-     ochrona środowiska,
8)   ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna,
9)   kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym:
-     zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego,
10) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
11) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
12) działalność społecznie użyteczna w zakresie ochrony zdrowia, wychowania, edukacji, sportu, kultury i sztuki,
13) poszukiwanie, aktywizacja i organizowanie osób pragnących zaangażować się w działalność społecznie użyteczną oraz edukowanie i wspomaganie tych osób w zakresie wszelkich zagadnień związanych z prowadzeniem tego typu działalności,

 
14) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkich form działalności opiekuńczej wobec osób w szerokim znaczeniu potrzebujących, w tym niepełnosprawnych, chorych, ubogich, niezaradnych i pokrzywdzonych,

15) pomoc w kryzysowych momentach życia, pomoc samotnym matkom i ojcom oraz dzieciom i młodzieży z tzw. problemami wychowawczymi,

16) kreowanie postaw twórczych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, oraz promowanie twórczości artystycznej,

17) wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu, uznanych wartości, poszanowania tradycji, aktywności społecznej, tolerancji, poczucia współodpowiedzialności za innych ludzi, zwłaszcza słabszych lub w jakikolwiek sposób pokrzywdzonych oraz za losy narodu i społeczności lokalnej, pomoc w wychowaniu dzieci i młodzieży, propagowanie dbałości o harmonię życia rodzinnego, społecznego i zawodowego,

18) podejmowanie wszelkich inicjatyw prowadzących do powstania nowych miejsc pracy, zwłaszcza na wsi, w małych miejscowościach i innych obszarach dotkniętych znacznym bezrobociem, pomoc w powrocie do funkcji społecznych i zawodowych, ułatwianie zmiany kwalifikacji zawodowych,

19) upowszechnianie integracji społecznej we wszelkich formach zbliżania ludzi różnych narodowości, przekonań, wyznań, wieku, stanu zdrowia,

20) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i innym patologiom życia społecznego,

21) ochrona zwierząt, przeciwdziałanie stosowaniu przemocy wobec zwierząt,

22) poszukiwanie alternatywnych źródeł energii.

 
§ 7

Cele wymienione w § 6  Fundacja realizuje poprzez:

1)   udzielanie bezpośredniej pomocy materialnej i niematerialnej osobom potrzebującym lub innym organizacjom lub osobom prowadzącym działania zbliżone do celów Fundacji,

2)   upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Fundacji, w każdy dostępny sposób, zarówno w kraju jak i za granicą,

3)   pomoc w zakładaniu i prowadzeniu wszelkich form organizacyjnych przez osoby angażujące się w prowadzenie działalności społecznie użytecznej oraz wspieranie nieformalnych grup takich osób, a także działań indywidualnych w tym zakresie,

4)   przyznawanie stypendiów,

5)   organizowanie i finansowanie konferencji, sympozjów, seminariów, targów, wystaw, konkursów oraz innych imprez z dziedziny edukacji, kultury, sztuki, zdrowia, psychologii, pedagogiki i prewencji zdrowia,

6)   organizację i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie zajęć ruchowych,

7)   prowadzenie, rozwijanie lub wspomaganie działalności przedszkoli, szkół, domów kultury, muzeów, bibliotek, archiwów, placówek oświatowych, gabinetów, ośrodków leczniczych i terapeutycznych oraz grup wsparcia i samopomocy, grup dyskusyjnych, punktów informacyjnych i konsultacyjnych,

8)   prowadzenie zajęć edukacyjnych i ruchowych dla kobiet w ciąży oraz rodziców, prowadzenie szkoły rodzenia,

9)   udzielanie szeroko rozumianej pomocy absolwentom wszelkich szkół oraz osobom niepracującym w dalszym kształceniu i aktywnym poszukiwaniu pracy,

10) prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów dokształcających i zawodowych, nauka języków obcych, udzielanie porad prawnych, konsultacje z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii,

11) wydawanie książek, czasopism, albumów, filmów, fotografii, rycin, kart pocztowych, kalendarzy, reprodukcji dzieł sztuki, plakatów i innych publikacji, również internetowych.

 
3.         Działalność określona powyżej jest wyłączną działalnością statutową Fundacji.
 
4.         Poszczególne rodzaje działalności statutowej Fundacji określone powyżej mogą być prowadzone w formie nieodpłatnej.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz środki pieniężne i przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, a w szczególności:

1)      spadki, zapisy, darowizny, dotacje, subwencje, i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i inne podmioty prawne,

2)      wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację,

3)      dochody z kapitałów pieniężnych oraz ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych.


Fundusz założycielski stanowi wkład wniesiony przez Fundatora w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).

Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust.1 pkt. 1)winno w miarę możliwości uwzględniać życzenie ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych. W tym celu mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze.

Fundacja nie może:

1)      udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,


2)      przekazywać swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,


3)      wykorzystywać swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Fundacji,

4)      kupować na szczególnych zasadach towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.    


Władze Fundacji.
 

§ 12

Władzą fundacji jest Zarząd Fundacji

 
Zarząd Fundacji.

§17

1.         Zarząd Fundacji liczy od 1 (jeden) do 5 (pięciu) osób i składa się z Prezesa i Członków Zarządu.

2.         Kompetencje do powoływania i odwoływania Członków Zarządu przysługują Fundatorowi dożywotnio. Fundator dokonując powołania członka Zarządu wyznacza jego funkcję w Zarządzie. Postanowienie ust. 6 znajduje zastosowanie od momentu śmierci Fundatora.

3.         Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.

4.         Powołanie jednej osoby do Zarządu Fundacji stanowi, że pełni ona funkcję Prezesa.

5.         Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
             a)   odwołania przez Fundatora,
             b)   odwołania przez Zarząd w drodze uchwały.
             c)   zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji na własną prośbę,
            d)   śmierci.

6.         W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej trzech osób, funkcjonujący członkowie Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały powołują dodatkowych członków tak, aby Zarząd liczył trzy osoby.

§ 18

Do zadań Zarządu Fundacji należy całokształt spraw związanych z istnieniem i działalnością Fundacji, a w szczególności:
a)   realizowanie celów Fundacji,
b)   bieżące kierowanie działalnością Fundacji,
c)   reprezentowanie Fundacji.
d)   dokonywanie zmian w Statucie,
e)   określanie składników majątku Fundacji przeznaczonych do prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.

2.         Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes.

3.         Uchwały Zarządu zapadają jednogłośnie.

4.         Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, bądź Prezesa działającego samodzielnie.

5.         Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.


                                                                        §18a

 
Na podstawie powołania w skład Zarządu Fundacji, o którym mowa w statucie, Zarząd Fundacji może pełnić swoje obowiązki honorowo lub w oparciu o umowę o pracę bądź umowę cywilno-prawną zawartą z Prezesem Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2.         Fundatorzy powołani w skład Zarządu Fundacji pełnią swoje obowiązki honorowo.

Zmiana Statutu

§ 20

zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 21

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji.
§ 23

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.


§ 24
decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 25
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.